Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 20/08/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 122359***
SĐT: 0962244***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;06-Huyện Tân Yên
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22.3
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.05
Ngành đăng ký 2: Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 22.2
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.95

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 32

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 107

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến