Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Tô Thùy Linh
Ngày sinh: 23/07/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 082370***
SĐT: 0343726***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 10-Lạng Sơn;07-Huyện Cao Lộc
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22.1
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.85

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 162

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 52

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 110

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến