Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Vũ văn tuyền
Ngày sinh: 03/05/2001
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 091931***
SĐT: 0985710***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;08-Huyện Phú Bình
Ngành đăng ký 1 : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 15.85
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên18.6

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 43

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 43

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến