Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Lâm Thị Bé
Ngày sinh: 18/10/2000
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Nùng
Số CMND: 082357***
SĐT: 0372532***
Năm tốt nghiệp: 2018
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 10-Lạng Sơn;03-Huyện Bình Gia
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D07
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 25.3
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên28.05

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 162

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 5

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 157

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến