Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Dương Thị Thu Uyên
Ngày sinh: 17/12/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 036301006***
SĐT: 0965329***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 25-Nam Định;06-Huyện Vụ Bản
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20.4
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên20.9
Ngành đăng ký 2: Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 20.5
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 21

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 162

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 136

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 26

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến