Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung
Ngày sinh: 05/03/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 095306***
SĐT: 0988802***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;07-Huyện Chợ Mới
Ngành đăng ký 1 : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.75
Ngành đăng ký 2: Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 22
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.75

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 43

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 12

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 3

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 28

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến