Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Bùi Thị Phúc
Ngày sinh: 30/10/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 122359***
SĐT: 0528447***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;06-Huyện Tân Yên
Ngành đăng ký 1 : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22.3
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.05
Ngành đăng ký 2: Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 22.3
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 23.05

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 43

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 25

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 18

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến