Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hoàng Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-01-2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 095289***
SĐT: 0338144***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;06-Huyện Ba Bể
Ngành đăng ký 1 : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.3
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.05

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 43

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 16

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 27

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến