Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Ngô Lộc Khánh Huyền
Ngày sinh: 27/03/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Nùng
Số CMND: 095258***
SĐT: 0911652***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;01-Thành phố Bắc Kạn
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20.3
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.05
Ngành đăng ký 2: Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 20.3
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 23.05

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 162

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 92

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 70

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến