Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: TRỊNH QUỐC TUẤN
Ngày sinh: 29/2/2000
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 215533***
SĐT: 0348684***
Năm tốt nghiệp: 2018
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 37-Bình Định;07-Huyện Vĩnh Thạnh
Ngành đăng ký 1 : Quản trị Kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 23.1
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.6

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 473

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 139

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 70

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 69

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến