Vừa làm – Vừa học
THÔNG BÁO V/v tuyển sinh hệ đại học; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; văn bằng 2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD Số: 08/TB-ĐHKT&QTKD-ĐTTNCXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Thái Nguyên, ngày 04 tháng…