Giới thiệu chung

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Giới thiệu chung Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội được thành lập theo Quyết định số 1096/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh….Phản hồi của bạn