Chứng chỉ ngắn hạn


THÔNG BÁO V/v tổ chức các lớp Tiếng Anh ngắn hạn

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ &QTKD TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 2018…Phản hồi của bạn