Các Ngành Đào Tạo

Ngành Luật kinh tế

Ngành Luật Kinh tế bao gồm các chuyên ngành (chương trình): – Luật Kinh doanh – Luật Thương mại quốc tế Cử nhân ngành Luật Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề…
Phản hồi của bạn