Các Ngành Đào TạoNgành Quản lý công (CN Quản lý kinh tế)

Chương trình đào tạo Bao gồm 2 chương trình      :  Quản lý công, Quản lý kinh tế Trình độ đào tạo       : Đại học Ngành đào tạo           : Quản lý công                                    Mã số: 7340403  Loại hình…Ngành Kế toán

Ngành Kế toán bao gồm các chuyên ngành (chương trình): – Kế toán Tổng hợp – Kế toán Doanh nghiệp – Kể toán Kiểm toán Cử nhân ngành Kế toán có kiến thức cơ bản…


Ngành Luật kinh tế

Ngành Luật Kinh tế bao gồm các chuyên ngành (chương trình): – Luật Kinh doanh – Luật Thương mại quốc tế Cử nhân ngành Luật Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề…Phản hồi của bạn